Porozumienie UE-UK w sprawie praw obywateli – podsumowanie

Kogo obejmuje porozumienie, czyli czyje prawa mają być chronione po Brexicie na podstawie umowy UK-UE?

Umowa UK-UE ma chronić prawa obywateli państw Unii Europejskiej legalnie przebywających na terenie Wielkiej Brytanii do daty granicznej, którą w świetle obecnych ustaleń będzie dzień 29 marca 2019, oraz członków ich rodzin również przebywających legalnie na terenie Wielkiej Brytanii przed tą datą graniczną

Co stanie się z członkami rodzin, którzy nie przebywali w Zjednoczonym Królestwie przed datą granicznej?

Członkowie rodzin niezależnie od ich narodowości – także osoby nieposiadające obywatelstwa państwa UE – którzy nie przebywali w Zjednoczonym Królestwie przed datą graniczną będą mogli przyjechać do UK (dołączyć do obywatela Unii lub Wielkiej Brytanii posiadającego prawo do pobytu) na obecnie obowiązujących zasadach. Dotyczy to:

 • wszystkich członków rodzin pod warunkiem, że będą spowinowaceni/spokrewnieni z posiadaczem praw w dniu granicznym i nadal będą z nimi spowinowaceni/spokrewnieni w momencie, gdy zechcą dołączyć do posiadacza praw
 • dzieci urodzonych lub legalnie adoptowanych po dacie granicznej, jeśli
  • oboje rodzice są objęci ochroną praw na podstawie umowy UK-UE lub gdy jeden z rodziców jest objęty ochroną na podstawie umowy UK-UE, a drugi jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa lub
  • jeden rodzic ma wyłączne lub łączone prawo do opieki nad dzieckiem urodzonym lub adoptowanym zgodnie z obwiązującym prawem jednego z 27 państw członkowskich UE lub UK

Co z partnerami życiowymi, którzy nie przebywali w Zjednoczonym Królestwie przed datą graniczną?

UK i państwa członkowskie Unii Europejskiej dołożą starań by ułatwić partnerom pozostającym w stałym związku przyjazd do Zjednoczonego Królestwa, jeśli partnerzy ci nie przebywali w Zjednoczonym Królestwie przed datą graniczną, ale przed tą istniał ich stały związek z osobą posiadającą prawa do pobytu w UK i związek ten istnieje nadal w momencie, gdy partnerzy chcą dołączyć do posiadacza prawa do pobytu w Zjednoczonym Królestwie

Co z dołączeniem innych osób?

Wobec osób niewymienionych powyżej będą obowiązywały nowe zasady brytyjskiego prawa imigracyjnego

Czy będę musiał/a ubiegać się o dokument poświadczający mój status w Zjednoczonym Królestwie po dacie granicznej?

Najprawdopodobniej tak, na ten moment Wielka Brytania otrzymała zgodę na nałożenie na ww. osoby obowiązku ubiegania się o uzyskanie statusu przyznającego prawo pobytu i poświadczającego to prawo dokumentu pobytu. Trwają prace nad szczegółami tej procedury.

Do czego zobowiąże Wielką Brytanię umowa z UE w sprawie tzw. osoby osiedlonej?

Wielka Brytania przedstawiła już wcześniej projekty procedury ubiegania się o tzw. status osoby osiedlonej – status potwierdzający prawo pobytu po Brexicie. Projekt ten Unia Europejska wstępnie akceptuje. Unia i UK zgodziły się, że:

CENA

Dokument pobytu potwierdzający status osoby osiedlonej będzie wydawany bezpłatnie lub za opłatą nieprzekraczającą tej nałożonej na obywateli UK za wydanie podobnych dokumentów, w tym przypadku paszportów.

Wnioskujący, którzy mają już dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (Permanent Residence), wymienią go na nowy dokument bezpłatnie. Będą musieli jednak poddać się weryfikacji tożsamości, kontroli bezpieczeństwa i karalności oraz procedurze potwierdzenia istniejącego prawa pobytu. Odnosi się to także do osób spoza UE posiadających prawo pobytu na czas nieokreślony (Indefinite Leave to Remain).

PROCEDURA

Procedura składania wniosku o status ma być przejrzysta, łatwa i uproszczona, a wnioski będą krótkie i przyjazne.

Wielka Brytania będzie mogła wymagać tylko niezbędnych dokumentów potwierdzających czy dana osoba spełnia kryteria przyznania statusu i będzie musiała unikać wszelkich niekoniecznych obciążeń administracyjnych.

Organy państwowe będą pomagać wnioskującym w udowodnieniu spełnienie przez nich warunków przyznania statusu i uniknięciu drobnych błędów i przeoczeń, które mogłyby wpłynąć na rozpatrzenie wniosku. Jeśli dojdzie do prostych pomyłek odpowiedzialne organy dadzą wnioskującym możliwość dostarczenie dowodów uzupełniających wniosek

Wnioski składane przez rodziny w tym samym momencie będą rozpatrywane łącznie.

Czas na składanie wniosków będzie wynosił minimum dwa lata. Wielka Brytania sugerowała, że może wdrożyć testową procedurę w drugiej połowie 2018 roku.

W przypadku odmowy przyznania statusu będzie można złożyć odwołanie. W oczekiwaniu na ostateczną decyzję lub ostateczny werdykt w sprawie o odwołanie przeciwko decyzji o odrzuceniu wniosku, prawa obywateli będą chronione, przy czym Wielka Brytania będzie mogła wydalić wnioskującego, który złożył wniosek fałszywy lub nadużył praw nawet jeśli odwołanie nie zostanie jeszcze rozpatrzone

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STATUS OSOBY OSIEDLONEJ

Warunki otrzymania statusu osoby osiedlonej będą podobne do tych przy ubieganiu się o prawo stałego pobytu lub łagodniejsze. Wielka Brytania zasugerowała w listopadzie, że będą łagodniejsze i na przykład potwierdzenie ubezpieczenia Comprehensive Sickness Insurance nie będzie konieczne.

Osoby, które uzyskają status osoby osiedlonej, będą mogły przebywać poza terytorium Wielkiej Brytanii przez okres nie dłuższy nić 5 lat z rzędu, nie tracąc przy tym praw gwarantowanych przez tenże status

Zobacz też: Status osoby osiedlonej w Zjednoczonym Królestwie – brytyjskie propozycje procedury ubiegania się o status osoby osiedlonej.

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ZDROWOTNE i UZNANIE KWALIFIKACJI

 • UK i UE nadal będą koordynować systemy świadczeń socjalnych i łączyć okresy ubezpieczenia społecznego z tytułu pracy w UK i EU27
 • UK i UE nadal będą korzystać z systemu EKUZ (refundacji kosztów opieki zdrowotne)
 • UK i UE nadal będą wzajemnie uznawać kwalifikacje osób, których kwalifikacje zostały uznane przed datą graniczną oraz tych co do których procedura uznania kwalifikacja będzie trwać w dniu daty granicznej

UMOCOWANIE PRAWNE NOWYCH ZASAD

 • Wielka Brytania wdroży ustawodawstwo krajowe, które będzie stanowić podstawę ochrony tychże praw
 • Brytyjskie sądy przez 8 lat od daty wejścia w życie porozumienia UK-UE będą uznawać interpretacje i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie praw obywateli UE w UK
113 More posts in Brexit_fakty category
Recommended for you
UE zgadza się przesunąć brexit do 31 października

Mimo oporów Francji 27 państw członkowskich i Wielka Brytania zgodziły się na elastyczne przesunięcie terminu...