Mansion House Speech – najważniejsze punkty

OKRES PRZEJŚCIOWY

 • nie może stać się rozwiązaniem na stałe, musi być ograniczony czasowo

MODEL PRZYSZŁYCH RELACJI

 • żaden z obecnych modeli relacji z UE nie jest odpowiedni dla UK
  • model norweski oznaczałby automatyczne przyjmowanie unijnego prawodawstwa i swobodny przepływ osób
  • model kanadyjski i opcja WTO oznaczałby redukcję wzajemnego dostępu do rynków, na granicy kontrole celną i kontrolę stosowania regulacji, które szkodziłaby zintegrowanemu łańcuchowi dostaw i nie byłyby zgodne ze zobowiązaniami wobec Irlandii Północnej.
 • Unia może zgodzić się na model szyty na brytyjską miarę, tak jak zgadza się na różne formy relacji i dostępu do rynku, zawierając różne umowy o wolnym handlu z państwami trzecimi

WSPÓLNY RYNEK I UNIA CELNA

 • wystąpienie ze wspólnego rynku, przyznanie, że ograniczy to w pewnych aspektach wzajemny dostęp do rynków
 • wystąpienie z unii celnej

IRLANDIA PÓŁNOCNA

 • utrzymanie integralności postanowień Porozumienia Wielkopiątkowego
 • zobowiązanie do wdrożenia postanowień z grudniowego raportu
 • uznanie odpowiedzialności za uniknięcie wprowadzenia twardej granicy

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI (ECJ)

 • zakończenie jurysdykcji ECJ w UK przy czym, unijne prawo i decyzje ECJ nadal będą miały pewnie wpływ na Wielką Brytanię:
  • ECJ decyduje o zgodności umów zawieranych przez UE z unijnym prawem
  • ustawa o wystąpieniu z UE wprowadzi unijne prawo do brytyjskiego porządku prawnego – choć to brytyjskie sądy będą rozstrzygać, to mogą brać pod uwagę decyduje unijnego sądu, żeby zapewnić spójność stosowania prawa
  • jeśli UK zdecyduje się na podleganie brytyjskiej agencji, w obszarze jej działania UK będzie respektować decyzje ECJ
  • jednakże unijne traktaty i unijne prawo przestanie obowiązywać w UK i dlatego musimy przestrzegać suwerenności naszych systemów prawnych
  • dlatego musi zakończyć się obowiązywanie jurysdykcji ECJ i musi zostać powołany niezależny trybunał arbitrażowy do rozwiązywania sporów

WSPÓŁPRACA HANDLOWA

Pięć fundamentów współpracy handlowej

 1. obustronne wiążące zobowiązania zapewniające sprawiedliwą i otwartą konkurencję, odzwierciedlające stopień powiązania gospodarek UK i UE
 2. całkowicie niezależny mechanizm arbitrażu
 3. stały dialog i konsultacje, szczególnie organów regulujących, tak jak w przypadku umów międzynarodowych
 4. porozumienie o ochronie danych osobowych
 5. relacje międzyludzkie
  • koniec swobodnego przepływu osób
  • kontrola liczby osób przybywających do UK
  • otwarcie na dyskusję, jak utrzymać te wartościowe relacje (praca/zatrudnianie/studia)
 • UK może zobowiązać się do przestrzegania identycznych z unijnymi regulacji w pewnych obszarach np. zasady udzielania pomocy publicznej i zasady konkurencyjności
 • UK wierzy w te same zasady: wolny handel, rygorystyczne i sprawiedliwa konkurencja, silna ochrona praw konsumentów i w to, że próba niesprawiedliwego subsydiowania swoich firm jest poważnym błędem
 • w kwestii ochrony praw pracowników i ochrony środowiska UE może być pewna, że UK nie pójdzie ścieżką zmniejsza praw i obniżania standardów
 • powstanie kompleksowy system wzajemnego uznawania norm i standardów
 • UK zobowiąże się do przestrzegania unijnych norm; „prawa UK mogą nie być identyczne, ale będą powodować takie same skutki prawne”
 • powinien istnieć zewnętrzny mech nim nadzorujący
 • UK chce pozostać częścią unijnych agenci (członkostwo stowarzyszone), takich jak: Europejska Agencja Leków, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, Europejska Agencja Chemikaliów

UMOWA CELNA

 • żadnych ceł między UK i UE
 • żadnych kwot między UK i UE
  • dwie opcje:
   • partnerstwo celne: na swoich granicach zewnętrznych UK naśladowałoby unijne wymogi importowe towarów spoza UE, stosowałby takie same cła i zasady pochodzenia dla towarów przeznaczonych dla UE, dzięki czemu nie byłoby konieczności kontroli celnych na granicach UK-UE; Jednocześnie UK stworzyłoby osobny mechanizm dla towarów na własny rynek lub
   • usprawnione porozumienie celne, wspólne wdrażanie środków minimalizujących przeszkody dla handlu, w tym specjalne postanowienia dla Irlandii Północnej:
    1. przemieszczanie towarów tak proste, jak to możliwe, bez deklaracji celnych
    2. towary między UK i państwami spoza UE powinny przechodzić przez UE bez ceł i vice versa

PRODUKTY ROLNE I RYBOŁÓWSTWO

 • wystąpienie ze wspólnej polityki rolnej
  • standardy ochrony zwierząt i środowiska zostaną przynajmniej na tak wysokim poziomie, jak w UE
 • wystąpienie ze wspólnej polityki rybołówstwa
  • odzyskanie kontroli nad dostępem do akwenów wodnych i zarządzaniem rybołówstwem
  • utrzymać otwarty dostęp produktów do wzajemnych rynków
  • wspólne zarządzanie dzielonymi zasobami i uzgadnianie wzajemnego dostępu do akwenów wodnych

USŁUGI:

 • nowe bariery tylko tam, gdzie to konieczne
 • brak dyskryminacji unijnych dostawców usług w UK
 • ograniczyć liczbę barier umożliwiających brytyjskim firmom działalność w UE i vice versa oraz mobilność pracowników i osób samozatrudnionych chcących świadczyć usługi w UK/UE
 • kontynuowanie uznawania kwalifikacji

USŁUGI FINANSOWE

 • w przyszłym tygodniu kanclerz przedstawi w jaki sposób można włączyć usługi finansowe do głębokiego i kompleksowego partnerstwa na zasadach innych niż paszporty
 • przyjmowanie wszystkich unijnych regulacji w tym obszarze jest nierealistyczne
 • wzajemny dostęp do rynków na podstawie utrzymania przez UK i UE takich samych skutków działań regulacyjnych + mechanizm ustalania proporcjonalnych konsekwencji w razie, gdyby nie utrzymano takich samych skutków
 • potrzeba wspólnych, obiektywnych i stałych ram regulacyjnych

ENERGETYKA

 • szeroko pojęta współpraca
 • ochrona wspólnego rynku energetycznego w Irlandii
 • badanie opcji dalszego członkostwa UK w wewnętrznym rynku energetycznym
 • bliskie związki z Euratomem

TRANSPORT

 • kontynuacja usług przewozu lotniczego kolejowego i morskiego
 • ochrona praw dostępu przewoźników do rynku UE i UK

RYNEK CYFROWY

 • UK nie będzie członkiem rynku cyfrowego, ponieważ UK „liderem i chce mieć pełną elastyczność”

WSPÓŁPRACA SĄDOWNICTWA CYWILNEGO

 • porozumienie szersze niż Lugano, obejmujące prawo handlowe i prawo ochrony własności intelektualnej

NAUKA i BADANIA

 • szeroko-zakrojona współpraca naukowa i innowacyjna
 • członkostwo UK w kluczowych programach badawczych, kulturowych i edukacyjnych

Na podstawie: www.gov.uk

169 More posts in Highlight category
Recommended for you
SuperSobota 19 października w brytyjskiej Izbie Gmin

Przewodnik po porządku obrad, wnioskach, poprawkach i możliwych scenariuszach Nad czym będzie głosować w sobotę...