Brytyjskie priorytety w negocjacjach z UE 2017 – porównanie

  PRZEMÓWIENIE THERESY MAY W LANCASTER HOUSE NOTYFIKACJA ZAMIARU WYSTĄPIENIA Z UE PROGRAM WYBORCZY PARTII KONSERWATYWNEJ
 DATA 17.01.2017 29.03.2017 19.05.2017
Umowa z UE „Brak porozumienia jest lepszy niż porozumienie niekorzystne” Jednoczesne wypracowanie porozumienia w sprawie warunków wystąpienia z UE i przyszłych relacji UK-UE „Brak porozumienia jest lepszy niż porozumienie niekorzystne”

Wynegocjowanie warunków wystąpienia UK z UE oraz umowy o wolnym handlu i umowy celnej w dwa lata

Okresy przejściowe a tzw. efekt cliff-edge Fazowe wdrażanie nowego układu z UE.

Unikanie gwałtownego zerwania relacji z UE (tzw. efektu cliff-edge)

 

Ustalenie na wczesnym etapie negocjacji okresów przejściowych między obecnym a nowym ładem

 

Złożenie nowych list zobowiązań w Światowej Organizacji Handlu, aby zapobiec nagłemu zerwaniu więzi handlowych z UE

 

Członkostwo UK we wspólnym rynku Wystąpienie ze wspólnego rynku

Uzgodnienie „odważnego i ambitnego” porozumienia o wolnym handlu z Unią Europejską – tak swobodny handel towarami i usługami pomiędzy Wielką Brytanią i państwami członkowskimi „jak się da”

Wystąpienie ze wspólnego rynku

Wypracowanie „głębokiego i specjalnego partnerstwa” z UE

Ustalenie ogólnych zasad „głębokiej, dynamicznej i szerokiej współpracy” handlowej w ramach „odważnego i ambitnego” porozumienia o wolnym handlu, obejmującego sektor finansowy, i wykraczającego poza porozumienia handlowe zawarte przez UE do tej pory.

Wystąpienie ze wspólnego rynku

Nowe „głębokie i specjalne” partnerstwo z Unią Europejską, które będzie opierało się na kompleksowej umowie o wolnym handlu i umowie celnej.

„Tak niewiele barier jak to tylko możliwe” w handlu z UE

Swobodny przepływ osób i polityka migracyjna Własna polityka migracyjna – kontrola liczby osób przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. [niewspomniane] Własna polityka migracyjna – zmniejszenie i kontrolowanie liczby osób przybywających do UK z UE

Zobowiązanie do zmniejszenia ogólnego bilansu imigracji „do zrównoważonego poziomu”, „dziesiątków tysięcy” osób rocznie

Gwarancje praw obywateli UE ·Zagwarantowanie praw przysługujących obywatelom UE, którzy już mieszkają w Wielkiej Brytanii, i praw obywateli brytyjskich w pozostałych państwach członkowskich „tak szybko jak się da” Rozwiązanie na wczesnym etapie negocjacji kwestii praw obywateli UK w UE i UE w UK

 

Zabezpieczenia praw obywateli UE już mieszkających w UK i obywateli brytyjskich osiadłych w Europie.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości Wystąpienie spod jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości [niewspomniane] „Przywrócenie kontroli nad prawem” i tworzenie go w Wielkiej Brytanii „nie w Luksemburgu” [gdzie siedzibę ma Europejski Trybunał Sprawiedliwości – wyjaśnienie redakcji]
Irlandia Północna i Republika Irlandii Utrzymanie Wspólnego Obszaru Podróży z Republiką Irlandii

Ochrona integralności systemu imigracyjnego Zjednoczonego Królestwa.

Utrzymanie Wspólnego Obszaru Podróży z Republiką Irlandii

Uniknięcie „twardej granicy” między Irlandią Północną a Republiką Irlandii

Honorowanie zobowiązań Porozumienia Wielkopiątkowego z 1997 roku Szczególne uwzględnienie interesów Republiki Irlandii

·

Utrzymanie Wspólnego Obszaru Podróży z Republiką Irlandii

Utrzymanie tak nieuciążliwej granicę między Irlandią a Irlandią Północną dla osób, towarów i usług, jak się da.

Honorowanie zobowiązania z Porozumienia Wielkopiątkowego, w którym jest mowa o prawie do zjednoczenia Irlandii, jeśli taką wolę wyrazi większość wyborców.

Uznanie szczególnych okoliczności jakie Brexit powoduje w Irlandii Północnej

Zapewnienie ochrony interesów Irlandii Płn.

Członkostwo w unii celnej Swoboda zawierania umów handlowych z państwami leżącymi poza Unią Europejską.

Wystąpienie z unijnej polityki handlowej

Ustalanie własnych ceł z państwami spoza UE

[niewspomniane] Wystąpienie z unii celnej

Swoboda zawierania nowych umów handlowych na całym świecie.

Powielenie umów o wolnym handlu z państwami trzecimi, których stroną Wielka Brytania jest jako członek UE,

Wsparcie ratyfikacji umów o wolnym handlu między UE a państwami trzecimi, które są w tej chwili w fazie negocjacji lub ratyfikacji.

Płatności do UE Zaprzestanie płacenia do UE „ogromnych” sum składki budżetowej ·Rozliczenie praw i zobowiązań [finansowych] Wielkiej Brytanii jako państwa występującego z UE w duchu przyszłego partnerstwa Zaprzestanie płacenia do UE „ogromnych” sum składki budżetowej

Sprawiedliwe rozliczenie brytyjskich praw i zobowiązań wynikających z opuszczenia wspólnoty „zgodnie z prawem i duchem kontynuowanego partnerstwa UK z UE”

Inne obszary współpracy z UE Dalsza współpraca z UE w walce przeciw przestępczości i terroryzmowi

Dalsza współpraca naukowa z UE

Kontynuowanie uczestnictwa w niektórych unijnych programach i płacenia na nie

[niewspomniane] Dalsza współpraca z UE w walce przeciw przestępczości i terroryzmowi, a także przy rozwoju nauki i innowacji.

Kontynuowanie uczestnictwa w niektórych unijnych programach i płacenia na nie

Rola parlamentu Poddanie treści ostatecznego porozumienia z UE pod głosowanie w brytyjskim parlamencie [niewspomniane] Poddanie treści ostatecznego porozumienia z UE pod głosowanie w brytyjskim parlamencie
Władze krajowe i regionalne ·Przekazanie części powracających z Brukseli uprawnień do Szkocji, Walii, Irlandii Płn. i władz regionalnych

Uwzględnienie opinii władz krajowych w wypracowaniu stanowiska negocjacyjnego

Nietworzenie nowych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej i osiedlaniu się wewnątrz Zjednoczonego Królestwa

[niewspomniane] Zwiększenie uprawnień władz krajowych. Każdorazowe sprawdzanie, czy kompetencje powracające z Brukseli nie powinny trafić od razu na ten szczebel władzy

Nietworzenie nowych barier w ramach unii Zjednoczonego Królestwa.

Bliska współpraca z władzami krajowymi przy wypracowywaniu odpowiadającego wszystkim podejścia

Odrzucenie możliwości organizacji referendum niepodległościowego w Szkocji w czasie procesu Brexitu.

Ani Gibraltar, ani inne brytyjskie terytoria zamorskie nie wystąpią ze Zjednoczonego Królestwa, tak długo jak nie będą tego chcieli ich mieszkańcy.

Unijne prawo w UK W dniu Brexitu Wielka ustawa uchylająca wprowadzi do brytyjskiego prawa obowiązujący tego dnia dorobek prawny Unii Europejskiej – wszystkie obowiązujące w Unii Europejskiej regulacje.

Prawo do zmieniania tych praw w przyszłości będzie wewnętrzną kwestią brytyjską.

Pełna ochrona praw pracowniczych gwarantowanych obecnie prawem unijnym i rozwijanie ich w przyszłości

Konieczność dostosowania się brytyjskich firm, które będą chciały w przyszłości prowadzić wymianę handlową z UE do europejskich standardów

Utrata wpływu na europejskie przepisy regulujące funkcjonowanie gospodarki

Wielka ustawa uchylająca przeniesie prawo unijne do prawa brytyjskiego, dzięki czemu firmy i osoby prywatne będą miały pewność, że zasady ich funkcjonowania nagle się nie zmienią.

W momencie wyjścia z UE ani prawa konsumentów, ani pracowników nie zmienią się

Wprowadzenie mechanizmów nadających uprawnienia konieczne do zmiany elementów wdrożonego prawa, „jeśli będzie funkcjonowało nieprawidłowo”.

Po przeniesieniu prawa unijnego do prawa krajowego parlament będzie mógł przegłosowywać ustawodawstwo konieczne do zmiany, zniesienia lub poprawy tego prawa, tak samo jak władze krajowe, jeśli mają w danej dziedzinie uprawnienia.

117 More posts in Brexit_fakty category
Recommended for you
Johnson sugeruje UE wstrzymanie się z decyzją o kolejnym opóźnieniu brexitu

W piśmie do posłów Izby Gmin premier Boris Johnson daje do zrozumienia, że zachęca Unię...