Artykuł 50

Artykuł 50 (Article 50)

Zapis w traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej opisujący okoliczności i procedurę występowania państwa członkowskiego z Unii Europejskiej służący do uruchomienia procedury wystąpienia ze wspólnoty.

Treść artykułu:

„Każde Państwo Członkowskie może, zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi, podjąć decyzję o wystąpieniami z Unii.

Państwo Członkowskie, które podjęło decyzję o wystąpieniu, notyfikuje swój zamiar Radzie Europejskiej. W świetle wytycznych Rady Europejskiej Unia prowadzi negocjacje i zawiera z tym Państwem umowę określającą warunki jego wystąpienia, uwzględniając ramy jego przyszłych stosunków z Unią. Umowę tę negocjuje się zgodnie z artykułem 218  ustęp 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jest ona zawierana w imieniu Unii przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

Traktaty przestają mieć zastosowanie do tego Państwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, o której mowa w ustępie 2, chyba że Rada Europejska w porumienieniu z danym Państwem Członkowskim podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.

Do celów ustępów 2 i 3 członek Rady Europejskiej i Rady reprezentujący Państwo Członkowskie nie bierze udziału w obradach ani w podejmowaniu decyzji RE i Rady dotyczących tego Państwa.

Większość kwalifikowaną określa się z zgodnie z artykułem 238 ustęp 3 litera b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Jeżeli Państwo, które wystąpiło z Unii, zwraca się o ponowne przyjęcie, jego wniosek podlega procedurze, o której mowa w artykule 49.”

43 More posts in Brexit_wiedza category
Recommended for you
[N] Ustawa o wystąpieniu z Unii Europejskiej (European Union (Withdrawal) Bill 2017-2019)

Ustawa o wystąpieniu z Unii Europejskiej (European Union (Withdrawal) Bill) Znana także jako Wielka ustawa...